Bestyrelsen

Frederik Lange                           

Torben Dahl

Per Astrup

Preben Knudsgaard

Per Lange Andersen

 

Vedtægter for Ringkøbing Padeltennis

 Vedtægterne er vedtaget i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2023.

 

1.         Foreningens navn og hjemsted

1.1       Foreningens navn er Ringkøbing Padeltennis. Foreningen er stiftet den 14. juni 2021 og er hjemhørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

1.2       Foreningen omtales også som Ringkøbing Padel, hvilket ligeledes anses for foreningens binavn.

1.3       Foreningen er medlem under Dansk Padel Forbund.

1.4       Foreningen er en almindelig forening.

 

2.         Kapitalgrundlag

2.1       Foreningens kapitalgrundlag udgør 600.000 kr., idet ROFI og RIF hver har indskudt 300.000 kr.

 

3.         Formål

3.1       Foreningens formål er at virke for padeltennis’ udbredelse, lade medlemmerne spille padel og tilgodese breddepadel i et godt kammeratskab, der fremmes gennem sportslig indstilling, klubliv og samarbejde, herunder samarbejde mellem de 2 aktører ROFI og RIF.

 

4.         Medlemmer

4.1       Enhver, som er interesseret og efterlever disse vedtægter, kan blive medlem af foreningen.

4.2       Som medlem optages personer uanset alder, som ikke har udestående med foreningen og/eller gæld til ROFI eller RIF.

5.         Indmeldelse

5.1       Indmeldelse skal ske skriftligt.

5.2       Indmeldelse er gældende fra det tidspunkt, hvor medlemmet har betalt kontingent og medlemmet har modtaget sin kvittering for indmeldelsen.

5.3       Indmeldelse er gældende indtil medlemmet melder sig ud, ekskluderes eller medlemskabet på anden måde ophører iht. vedtægterne.

 

6.         Udmeldelse/eksklusion

6.1       Udmeldelse skal ske skriftligt. Ved udmeldelsen tilfalder forudbetalt kontingent Foreningen.

6.2      Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke efterlever punkt 3.1, modarbejder og/eller miskrediterer foreningen, ROFI eller RIF eller gentagne gange overtræder foreningens ordensreglement. Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet kan anmode om og har endvidere krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

6.3       Medlemmet har adgang og stemmeret jf. punkt 6.2, dog bortvises medlemmet straks såfremt generalforsamlingen bekræfter eksklusionen. Et ekskluderet medlem kan kun genindtræde i klubben efter accept på en ordinær generalforsamling.

 

7.         Kontingent

7.1       Kontingent fastsættes af foreningens bestyrelse og for en sæson/et år ad gangen.

7.2       Kontingentet for den kommende sæson/det kommende år fastsættes forud og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest i måned forud for året, hvor kontingentet er gældende for.

7.3       Medlemmer, der er mere end 2 måneder i kontingentrestance, kan slettes som medlem. Medlemmer, som er udmeldt pga. manglende kontingentbetaling, kan genindmeldes mod betaling af det skyldige beløb.

 

8.         Tegningsregel

8.1       Foreningen tegnes af formand, næstformand og et menigt medlem af bestyrelsen.

8.2       Fuldmagt fra foreningen til andre end de i punkt 8.1 nævnte skal være skriftlig og underskrevet af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.3       Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal i bestyrelsen.

8.4       Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.

 

9.         Ordinær generalforsamling

9.1       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i lokale medier eller elektronisk ved mail/sms.

9.2       Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan, hvis bestyrelsen finder det mere hensigtsmæssigt, afholdes delvist eller helt elektronisk.

9.3       Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

9.4       Medlemmerne kan stille forslag til emner, som skal behandles på generalforsamlingen. Emnerne skal være skriftlige og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

9.5       Dagsorden, årsberetning og revideret regnskab samt indkomne forslag skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

9.6       Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt øvrige, der inviteres til generalforsamlingen af foreningens bestyrelse.

9.7      Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance til enten foreningen, ROFI eller RIF og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.

9.8       Alle medlemmer har på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger stemmeret fra det kalenderår, hvori man fylder 15 år. Medlemmer, som ikke fylder mindst 15 år i det pågældende kalenderår, har ret til at deltage i og har taleret på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.

9.9       Generalforsamlingen er som udgangspunkt beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

9.10    Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre afstemningen vedrører vedtægtsændringer, som vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

9.11    Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvis 2/3 af medlemmerne er fremmødt. Det understreges at blanke og ugyldige stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.

9.12    Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt, kan vedtægtsændringer vedtages, hvis der på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmes for beslutningen med 2/3 af de fremmødte stemmer. Generalforsamlingerne afholdes med mindst 1 uges og maksimalt 4 ugers mellemrum. Indkaldelse til begge generalforsamlinger kan ske samlet.

9.13    Generalforsamlingen afholdes – medmindre andet fremgår af indkaldelsen - efter nedenstående dagsorden. Den valgte dirigent leder generalforsamlingen og forestår alle afstemninger.

9.14    Afstemning foregår som udgangspunkt offentligt/mundtligt/ved håndsoprækning, men kan, hvis et medlem fremsætter ønske herom, foregå skriftligt.

9.15    Afstemninger om eksklusion af et medlem, vedtægtsændringer eller tilsvarende væsentlige beslutninger skal altid foregå skriftligt.

9.16    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning

3. Øvrig orientering fra siddende bestyrelse

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Budget for indeværende driftsår.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

10.       Ekstraordinær generalforsamling

10.1    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes såfremt mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen skal indeholde dagsorden.

10.2    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættes. Indkaldelsen - som skal indeholde dagsorden - skal ske skriftligt og fremsendes elektronisk til samtlige medlemmer med mindst 1 uges varsel.

10.3    Ekstraordinær generalforsamling følger afstemningsreglerne for ordinær generalforsamling.

10.4    Vedtægtsændringer kan besluttes på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling såfremt forslaget til vedtægtsændringer fremgår af dagsordenen.

 

11.       Bestyrelsen

11.1    Valgbar til bestyrelse er alle fysiske medlemmer med stemmeret i foreningen. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

11.2    Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges et bestyrelsesmedlem. Herudover udpeger ROFI og RIF et bestyrelsesmedlem hver. De udpeges for et år ad gangen.

11.3    Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

11.4    Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog skal der altid afholdes bestyrelsesmøde, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begrundet ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer deltager og mødet er indkaldt med rimeligt varsel. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

 

12.       Økonomi

12.1    Det vil fremgå af samarbejdsaftalen, hvem der varetager foreningens daglige økonomiske drift.

12.2    Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

12.3    Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor. Den ansvarlige revisor har adgang til alle relevante dokumenter og bilag i forbindelse med selskabets revision og som evt. løbende eller anmodet kontrol af foreningen.

12.4    Det på generalforsamlingen godkendte regnskab skal underskrives af den samlede bestyrelse.

 

13.       Ordensreglement

13.1    Bestyrelsen kan fastsætte og ændre ordensreglement for brug af baner og lokaler i forbindelse med foreningen. Ordensreglementet offentliggøres på foreningens hjemmeside og skal til enhver tid overholdes af foreningens medlemmer.

13.2    Ordensreglementet kan ændres med en måneds varsel.

 

14.       Lejefastsættelse

14.1    Bestyrelsen fastsætter årligt lejen vedr. foreningens aktiver.

14.2    Lejen fastsættes sammen med kontingent og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

14.3    Fastsætter og offentliggør bestyrelsen ikke en ny baneleje/kontingent, anses den hidtil gældende baneleje/kontingent for gældende.

 

15.      Doping

15.1    Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund.

15.2    Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

 

16.       Opløsning

16.1    Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor alene valg af dirigent, spørgsmålet om foreningens opløsning (med de heraf følgende konsekvenser) samt eventuelt er på dagsordenen.

16.2    For opløsning kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den ekstraordinære generalforsamlings er for opløsning og at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne er fremmødt. Det understreges at blanke stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.

16.3    Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke fremmødt, kan opløsning vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

16.4    Ved opløsning skal foreningens formue gå til ROFI og RIF. Formuen fordeles ligeligt.